Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Alle aftaler, der indgås mellem Sparvath ApS (herefter ”Sparvath”) og kunden (herefter ”Kunden”, sker på de vilkår, som fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Enhver modifikation eller afvigelse fra disse salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i Kundens ordre el.lign. skal skriftligt accepteres af Sparvath.

Kundens accept af, at produkter afsendes eller leveres, eller Kunders modtagelse af produkter eller tjenesteydelser skal anses som accept af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. Tilbud og accept

Alle tilbud afgives skriftligt. Det afgivne tilbud er gældende i 30 dage efter datering, medmindre andet er skriftligt aftalt. Herefter bortfalder tilbuddet automatisk, medmindre det forinden skriftligt er accepteret af Kunden.

Ekstraarbejder og –leverancer, som ikke er omfattet af det oprindelige tilbud, afregnes i henhold til Sparvaths listepriser, timeløn og forbrug, medmindre andet er aftalt.

3. Pris og betalingsbetingelser

Alle priser angives inkl. moms.

Prisen i det afgivne tilbud omfatter alene de nævnte materialer/arbejder. Eventuelle påløbne omkostninger, gebyrer mv. faktureres særskilt.

Sparvath forbeholder sig retten til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter og tjenesteydelser i tilfælde af prisstigninger på materiale eller andet, som ikke kunne forudses af Sparvath på tidspunktet for tilbuddets afgivelse.

Sparvaths betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. Sparvath kan desuden kræve forudbetaling, såfremt Sparvath vurderer, at der er en saglig eller rimelig grund til det.

Renter påløber fra forfaldsdagen til den højest tilladte rente under gældende lov.

I tilfælde af at Kundens betalingsevne svækkes, forbeholder Sparvath sig retten til at ændre betalingsbetingelserne og/eller tilbageholde leveringer.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller dele af købesummen på grund af modfordringer eller reklamationer af nogen art.
Såfremt en levering udskydes på grund af Kundens forhold, skal Kunden foretage betaling til Sparvath, som hvis levering var sket til aftalt tid, medmindre Sparvath skriftligt meddeler Kunden andet.

4. Vintertjeneste

Ved vintertjeneste forstås aftaler, hvor Sparvath ved snefald eller glatføre bestræber sig på at rydde/glatførebekæmpe inden kl. 7.00. Dog tages der forbehold for længere leveringstid i tilfælde af snestorm, andet kraftigt snefald eller såfremt vejrforholdene i øvrigt giver anledning hertil.

Sparvath er kun forpligtet til at opfylde særlige krav til vintervedligeholdelse, f.eks. brug af UREA, krav til redskaber, valg af materialer eller dokumentation efter rydning/saltning hvis dette er skriftligt aftalt.

Sparvath er ikke ansvarlig for skade på ting, kantsten, dårlig belægning, kloakdæksler, installationer, cykelstativer og øvrige genstande, som er dækket af sne, og som følge deraf ikke kan ses ved arbejdets udførsel.

Sparvath frasiger sig ethvert oprydningsarbejde efter brug af grus i forbindelse med vintertjeneste.

5. Materialer

Sparvath har frit materialevalg og valg af underleverandør, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Sparvath forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, alene med de begrænsninger, der følger af ufravigelige lovregler, indtil Sparvaths fulde tilgodehavende er betalt.

6. Ansvarsbegrænsning

Kunden er forpligtet til at oplyse Sparvath om alle forhold af betydning for Sparvaths udførelse af arbejde/levering af tjenesteydelser, eksempelvis placering af kabler på Kundens private matrikel og lokalplaner for Kundens område. Uden for Kundens matrikel indhenter Sparvath oplysninger om kabler fra Ledningsejerregistret (LER).

Såfremt der sker beskadigelse af ikke oplyste kabler, ledninger med mere, er Sparvath ikke erstatningsansvarlig.

Sparvath hæfter alene for dokumenteret direkte tab. Sparvaths ansvar for tab eller skade, der måtte udspringe af eller være i forlængelse af en aftale, der reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal være begrænset til det totale beløb, som Sparvath har faktureret til Kunden for den pågældende aftale. Begrænsningerne er ikke gældende i tilfælde af Sparvaths grove uagtsomhed eller grove forsømmelse.

7. Force majeure

Hvis en udefrakommende og ekstraordinær omstændighed, udenfor Sparvaths rimelige kontrol forhindrer Sparvaths opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sparvath, er Sparvath ansvarsfri for enhver misligholdelse, som kan henføres hertil.

Der påhviler både Sparvath såvel som Kunden pligt til uden ugrundet ophold at underrette den anden part, såfremt der indtræffer en sådan omstændighed.

8. Fortrydelsesret

Forbrugeren har 14 dages fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for Sparvaths forretningssted i henhold til forbrugeraftalelovens bestemmelser.

Ønsker forbrugeren at udøve sin fortrydelsesret, skal denne inden udløbet af ovennævnte frist, ved afgivelse af en utvetydig erklæring give Sparvath meddelelse herom, eventuelt ved brug af standardfortrydelsesformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3, som er tilgængelig her.

Ved fortrydelse af aftaler om køb af varer løber fortrydelsesfristen fra modtagelse af varen/varerne.

Ved fortrydelse af aftaler om tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra aftalens indgåelse.

Hvis aftalens opfyldelse på forbrugerens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden udløbet af ovennævnte frist, og forbrugeren udnytter fortrydelsesretten efter delvis levering af en tjenesteydelse, skal forbrugeren betale for Sparvaths rimelige omkostninger herved iht. forbrugeraftaleloven § 25, stk. 1 og 2.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren afsende eller aflevere varen til Sparvaths forretningssted, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren har givet Sparvath meddelelse om brug af fortrydelsesretten.

Forbrugeren afholder de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Sparvath tilbagebetaler allerede modtagne beløb fra forbrugeren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Sparvath modtog meddelelse om brug af fortrydelsesretten fra forbrugeren.

Af det allerede modtagne beløb kan Sparvath dog fratrække en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering fra forbrugerens side, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå varen fungerer.

Reglerne om fortrydelsesret gælder ikke for levering af friske planter, blomster mv., som må antages hurtigt at blive forringet eller forældet.

9. Annullering, ændring og opsigelse

Enhver annullation eller ændring fra Kunden, bortset fra udnyttelse af fortrydelsesret jf. pkt. 10, skal aftales skriftligt og kan under alle omstændigheder kun ske mod erstatning for positiv opfyldelsesinteresse som dog aldrig kan udgøre mindre end 10 % af den aftalte totalpris ekskl. merværdiudgift.

Løbende kontrakter, herunder serviceaftaler opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Dog kan løbende kontrakter, herunder serviceaftaler først opsiges til udløb 6 måneder efter kontraktens ikrafttræden. Det anbefales, at opsigelse sker skriftligt.

10. Mangelsansvar og reklamation

Ved modtagelse skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af leverancen, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal Kunden straks herefter reklamere til Sparvath. Købelovens regler om reklamation finder anvendelse på aftalen.

Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, er Sparvath berettiget til at foretage udbedring af manglen. Udbedringen skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal gennemføres inden rimelig tid.

Hvis Kundens reklamation viser sig at være uberettiget, skal Kunden kompensere ethvert foretaget arbejde eller levering udført af Sparvath og andre omkostninger afholdt af Sparvath i forbindelse med udbedringsforsøget.

Hvis Sparvath ikke inden rimelig tid opfylder sine udbedringsforpligtelser, er Kunden berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste frist for udbedring på minimum 10 (ti) arbejdsdage. I det omfang udbedring ikke er sket inden udløbet af denne frist, kan Kunden efter eget valg: 1) kræve forholdsmæssigt afslag på højst 15 % af den aftalte købesum for den omhandlende leverance/tjenesteydelse eller 2) hvis manglen er væsentlig, kan Kunden i stedet skriftligt ophæve den del af aftalen omhandlende den væsentlige mangel.

11. Kundens misligholdelse

Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, er Sparvath berettiget til efter eget valg (i) at ophæve den pågældende aftale såvel som andre aftaler indgået med Kunden, (ii) at stille krav om ændrede betalingsbetingelser eller vilkår for aftalens opretholdelse og/eller (ii) at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af misligholdelsen, herunder krav om erstatning.

Sparvath kan iværksætte et eller flere af de nævnte skridt, hvis Kunden ikke inden for en ved påkrav meddelt rimelig frist har afhjulpet misligholdelsen.

12. Tvister

Kunden såvel som Sparvath er forpligtet til at søge enhver uoverensstemmelse løst i mindelighed.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i anledning af aftalen og relaterede forhold, skal afgøres efter dansk ret.

Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Sparvath har sit forretningssted eller ved den retskreds, Sparvath finder mest fordelagtig for begge parter, eksempelvis på baggrund af sagsbehandlingstid.

Se information om Sparvaths behandling af personoplysninger.

https://backlinkjudi.online Backlink Judi PBN Judi Jasa PBN https://blogs.ac.id appdownload Jasa Backlink Terbaik Jasa PBN Backlink Jasa PBN Premium Jasa PBN Indonesia Jasa PBN Premium
http://fpp.unp.ac.id/?ads=slot-gacor slot gacor https://bpbd.pematangsiantar.go.id/-/slot-gacor/ slot gacor